Coğrafi Bilgi Sistemleri Kurulu Kuruldu

7 Kasım 2019 tarih ve 30941 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 49 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Coğrafi Bilgi Sistemleri Kurulu kuruldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı merkez teşkilatı bünyesinde görev yapacak kurul için, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında, 60 coğrafi bilgi sistemi uzmanı ve coğrafi bilgi sistemi uzmanı yardımcısı kadrosu kadrosu ihdas edildi.

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İlkeler

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı coğrafi bilgi sistemleri ile Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi ve altyapısına ilişkin; kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonun sağlanması, hedef ve stratejilerin oluşturulması, coğrafi veri temaları içinde yer alan coğrafi veri ve bilginin üretilmesi ve güncelliğinin sağlanması, yönetilmesi, kullanılması, erişimi, güvenliğinin sağlanması, paylaşılması ve dağıtımına yönelik usul, esas ve standartlar ile bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında oluşturulan kurulların, kamu kurum ve kuruluşlarının, gerçek ve tüzel kişilerin görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 1. maddede belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının, gerçek ve tüzel kişileri ve bunların faaliyetlerini kapsar.

(2) Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisinde yer almayan coğrafi veriler bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamı dışındadır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin uygulanmasında;

 1. a) Ağ hizmetleri: Elektronik ortamda veri erişimi, paylaşımı ve kullanımı için coğrafi veri ve veri bilgisinin aranması, görüntülenmesi, dönüştürülmesi, indirilmesi ve bedelli veya bedelsiz veri paylaşımına imkân sağlayan hizmetleri,
 2. b) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
 3. c) Birlikte çalışabilirlik: Farklı işlevsel birimler arasında, bu birimlerin benzersiz karakteristiği hakkında bilgi sahibi olmadan ya da en az bilgiyle, iletişim kurabilme, program yürütebilme, veri gönderebilme ve alabilme yeteneğini,

ç) Coğrafi bilgi: Öznitelik bilgisi ve topolojik bilgiyi içeren nitelik kazandırılmış coğrafi veriyi,

 1. d) Coğrafi bilgi sistemi: Her türlü coğrafi verinin; üretilmesi, temini, depolan işlenmesi, yönetilmesi, analiz edilmesi, paylaşılması, sunulması ve güncel tutulması için olan donanım, yazılım, insan kaynağı, standartlar ve yöntemler bütününü,
 2. e) Coğrafi veri: Konum bilgisi içeren her türlü veriyi,
 3. f) Coğrafi veri hizmeti: Coğrafi veri ve veri bilgisinin standartlara uygun paylaşımına yönelik iş ve işlemleri,
 4. g) Coğrafi veri teması: Belirli bir konuya ilişkin olarak ulusal veya ulusla standartlara uygun hazırlanan coğrafi veri topluluğunu,

ğ) Çalışma heyeti: Coğrafi bilgi hizmetleri kapsamında veri tanımlama dok hazırlama, inceleme, araştırma, geliştirme, projelendirme ve danışmanlık faaliyetlerini y heyeti,

 1. h) Genel Müdürlük: Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünü,

ı) Kamu kurum ve kuruluşları: Coğrafi veri üreten, paylaşan ve kullanan genel kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idareler, bunlara bağlı döner sermayeli kuru düzenleyici ve denetleyici kurumlar, sosyal güvenlik kurumlan, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmeleri, il özel idareleri, belediyeler ve kuruluşları ile bunların kurduğu veya üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, müessese ve bunların döner sermayeli kuruluşları ile özel kanunla kurulan kamu şirket ve kuruluşlarını,

 1. i) Kurul: Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulunu,
 2. j) Sorumlu kurum: Coğrafi veri sorumluluk matrisinde yer alan coğrafi veri tem üretim, uyumlaştırma, güncelleme, güvenlik ve paylaşımından sorumlu olan ve ilgili tem veriyi üreten diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerekli koordinasyonu sağlayan kamu ve kuruluşunu,
 3. k) Tanımlama dokümanı: Coğrafi veri temalarına ilişkin uygulama kurallarını, esasları ve standartları belirleyen dokümanı,
 4. l) Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu: Bakanlık tarafından oluşturulan e-Devlet kapısına entegre elektronik altyapıyı,
 5. m) Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi: Coğrafi verilere, veri setlerine ve veri servi erişimi ve paylaşımı kolaylaştırmak amacıyla ulusal kaynakların verimli bir kullanılması, bilgi teknolojilerinden istifade edilmesi ile süreç, koordinasyon ve mekanizmalarının işletilmesi için gerekli düzenlemelerin ve planlamanın yapılması ve bu icra edilmesini sağlayan sistemi,
 6. n) Ulusal Coğrafi Veri Paylaşım Matrisi: Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek v kişilerin; coğrafi veriye erişim, paylaşım ve kullanım yetkilerini tanımlayan matrisi,
 7. o) Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi: Coğrafi veri temaları ile bu tema sorumlu olan kamu kurum ve kuruluşlarım gösteren matrisi,

ö) Veri bilgisi: Coğrafi veri hakkındaki tanımlayıcı ve açıklayıcı bilgileri, metaveriyi,

 1. p) Yürütme Kurulu: Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Yürütme Kurulunu,

İlkeler

MADDE 4- (1) Coğrafi bilgi sistemleri hizmet ve uygulamalarına ilişkin faaliyetlerde;

 1. a) Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması için coğrafi verinin toplanma üretilmesinde, depolanmasında ve paylaşımında mükerrerliğin önlenmesi,
 2. b) Coğrafi verinin toplanmasında, üretilmesinde, depolanmasında, paylaşım kullanımında ve sunumunda ulusal standartlara uyulması,
 3. c) Coğrafi verinin ve veri bilgisinin doğru ve kaliteli üretilmesinin, güncelliğinin güvenliğinin, sürekliliğinin ve paylaşılmasının sağlanması,

ç) Ulusal güvenliğe, kişisel verilerin korunmasına, fikri, sınai ve ticari haklara mevzuat hükümleri ile milletlerarası andlaşma hükümleri saklı kalmak kaydıyla her coğrafi verinin erişilebilir, paylaşılabilir ve kullanılabilir olması,

 1. d) Birlikte çalışabilirliğin ve katılımcılığın sağlanması,
 2. e) Ülke düzeyinde nitelikli insan kaynağı ve kapasitesinin geliştirilmesi,
 3. f) Araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetlerinin teşvik edilmesi,
 4. g) Standartların belirlenmesinde kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarının alınması,

ilkeleri gözetilir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk

Bakanlığın görev ve yetkileri

MADDE 5- (1) Coğrafi bilgi sistemleri kapsamında Bakanlığın görev ve ye şunlardır:

 1. a) Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin e-Devlet kapısına entegrasyonuna ilişkin işlemleri yürütmek ve sistemin işleyişine yönelik izleme raporlarını hazırlamak.
 2. b) Ulusal Coğrafi Bilgi Platformunu kurmak, yönetmek, güvenliğin sürdürülebilirliğini sağlamak.
 3. c) Coğrafi veri teması listelerinin, Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisinin, Coğrafi Veri Paylaşım Matrisinin, kararların ve tanımlama dokümanlarının yayımlan sağlamak.

ç) Coğrafi bilgi sistemlerine ilişkin ülke genelinde nitelikli insan kayna kapasitesinin artırılması ile araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetlerini teşvik etmek.

 1. d) Coğrafi bilgi sistemlerinin altyapısını ve kapasitesini geliştirmek üzere proje ve programlar hazırlamak, gerekli görülmesi durumunda araştırma ve geliştirme merkezleri enstitüler ve laboratuvarlar kurmak veya kurulmasını teşvik etmek.
 2. e) Gerçek ve tüzel kişilerden gelen Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemine ilişkin faaliyetlerle ilgili talepleri almak.
 3. f) Özel kurum, kuruluşlar ve üniversiteler ile veri paylaşımı, veri madenciliği v veri üretimi konularında, işbirliğine konu veriyi üreten kurumların da katılımıyla çalı yapmak.
 4. g) 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde coğrafi bilgi sistemleri ile ilgili olarak Bakanlığa verilen görevleri yapmak.

 

Kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetkileri

MADDE 6- (1) Kamu kurum ve kuruluşları bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında üretiminden sorumlu oldukları coğrafi verilerin ve veri bilgilerinin;

 1. a) Mükerrer üretiminin önlenmesi için gerekli tedbirleri almakla,
 2. b) Doğruluğunu, kalitesini, güncelliğini, güvenliğini ve gizliliğini sağlamakla,
 3. c) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında belirlenen ilke, usul, es standartlara uyumlaştırılmasını ve paylaşılmasını sağlamakla,

ç) Erişim ve paylaşımını sağlamak için gerekli sistem altyapısını kurmak, işletmek güvenliğini sağlamakla,

 1. d) Ulusal Coğrafi Bilgi Platformuna sunulmasını sağlamakla, görevli ve yetkilidir.

(2) Kamu kurum ve kuruluşları bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsa oluşturulan çalışma heyetlerine konusunda yetkin kişilerin katılımını sağlar.

(3) Kamu kurum ve kuruluşları bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsa yürütülecek iş ve işlemler için ihtiyaç duydukları teknik ve idari danışmanlık hizmetlerine yönelik olarak çalışma heyeti oluşturulmasını Bakanlıktan talep edebilir.

(4) Kamu kurum ve kuruluştan Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisinde yer al istedikleri coğrafi verilerin bu matrise dâhil edilmesi için Bakanlığa talepte bulunabilir.

(5) Kamu kurum ve kuruluşları Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisinde yer a üretmekle yükümlü oldukları coğrafi verilerin üretim planlamasını yapar.

(6) Kamu kurum ve kuruluşları Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi kapsam coğrafi verilerin gerçek ve tüzel kişilere satışı ile ilgili ücret tarifelerini her yıl Şubat Bakanlığa bildirir.

(7) Kamu kurum ve kuruluşları kurumsal platformları üzerinden yaptıkları paylaşımlarının istatistik bilgisini her ayın ilk iş günü Bakanlığa bildirir.

 

Gerçek ve tüzel kişilerin yetki ve sorumlulukları

MADDE 7- (1) 14 üncü maddenin dördüncü fıkrasına göre izin almakla yükümlü olanlar topladıkları, ürettikleri, paylaştıkları ya da sattıkları coğrafi verilere ilişki bilgilerini Ulusal Coğrafi Bilgi Platformuna kaydetmekle ve güncellemekle yükümlüdür

(2) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında yürütülecek iş ve işlemlere faaliyetlerde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin yetki ve sorumlulukları ile uyması gereke ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurullar, Çalışma Heyetleri ve Uzman İstihdamı

Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu

MADDE 8- (1) Kurul, Cumhurbaşkanı tarafından görevlendirilen Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, Enerji ve Tabii Kay Bakanlığının, Hazine ve Maliye Bakanlığının, İçişleri Bakanlığının, Kültür ve Bakanlığının, Milli Savunma Bakanlığının, Sağlık Bakanlığının, Sanayi ve Te Bakanlığının, Tarım ve Orman Bakanlığının,  Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ilgili Bakan Yardımcılarından, Dijital Dönüşüm Ofisinin ve Türkiye İstatistik Kurumunun Başkanlarından,  Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının ve Strateji ve Bütçe Başkanlığının ilgili B Yardımcılarından oluşur.

(2)       Kurulun görüşeceği konuların mahiyetinin gerektirdiği durumlarda, Kurula konu ilgili kurum temsilcileri de çağrılabilir.

(3)       Kurulun sekretaryası Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

(4)       Kurulun görevleri şunlardır:

 1. a) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamındaki ulusal hedefleri belirlemek ve ülke çapında uygulanmasını sağlamak.
 2. b) Yürütme Kurulu tarafından teklif edilen Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Mat Ulusal Coğrafi Veri Paylaşım Matrisini onaylamak, sorumlu kurum ve kuruluşlar ara koordinasyonu sağlamak.
 3. c) Yürütme Kurulu tarafından teklif edilen coğrafi veri temalarını onaylamak.

ç)  Gerekli gördüğü hallerde, birden fazla kamu kurum ve kuruluşunu kapsayan coğrafi bilgi hizmetleri ile ilgili ortak projelerin yürütülmesi için Yürütme Kurulunu görevlendirmek.

 1. d) Yürütme Kurulu tarafından sunulan acil, afet ve olağanüstü durumlara ilişkin veri üretim ve paylaşım esaslarını onaylamak.

(5) Kurul her yıl Nisan ayında olağan olarak toplanır. Kurul Başkanı ihtiyaç Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(6) Kurulun ilanı gerektiren kararları Resmi Gazete’de yayımlanır.

(7)Kurulun çalışma usul ve esasları Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

 

Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Yürütme Kurulu

MADDE 9- (1) Yürütme Kurulu, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürü başkanlığında; Harita Genel Müdürü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürü ve Yerel Yöne Genel Müdürü doğal üye olmak üzere gündem maddesine göre Başkan tarafından üye çağrılacak Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisindeki sorumlu kurumların Genel Müdür ve dengi yöneticilerinden oluşur.

(2)       Yürütme Kurulu her yıl Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık aylarında olağan olarak toplanır ancak ihtiyaç halinde Başkan Yürütme Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(3)       Toplantının gündemine göre ilgili kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel ile sivil toplum kuruluşlarının yetkili temsilcileri ya da uzmanları görüşleri alınmak Başkanın daveti ile toplantıya çağrılabilir.

(4)       Yürütme Kurulu en az üç üyenin katılımıyla toplanır. Kararlar toplantıya üyelerin oy çokluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olması halinde Başkanın bulunduğu çoğunluk sayılır.

(5)       Yürütme Kurulunun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

(6)       Yürütme Kurulunun görevleri şunlardır:

 1. a) Kurul tarafından belirlenen hedeflerin ülke çapında uygulanmasını izlemek ve raporlamak.
 2. b) Coğrafi bilgi hizmetlerinin uygulanmasına yönelik koordinasyonu sağlamak.
 3. c) Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi ve Ulusal Coğrafi Veri Paylaşım Matrisini hazırlayarak Kurulun onayına sunmak.

ç) Coğrafi veri temalarını güncellemek ve yeni coğrafi veri temalarını tespit ederek Kurulun onayına sunmak.

 1. d) Bakanlık tarafından hazırlanan izleme raporlarını incelemek, gerekirse tavsiye kararı almak ve Kurula raporlamak.
 2. e) Çalışma heyetleri tarafından hazırlanan tanımlama dokümanlarını ve rap inceleyerek Bakanlığa göndermek.
 3. f) Acil, afet ve olağanüstü durumlara ilişkin coğrafi veri üretim ve paylaşım esas belirlemek ve Kurulun onayına sunmak.
 4. g) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ücreti belirlenmemiş verilerle ilgili tarifesi belirlemek.

ğ) Kurul tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

(7)       Yürütme Kurulunun çalışma usul ve esasları Bakanlık tarafından çıkarı yönetmelikle düzenlenir.

 

Çalışma heyetleri

MADDE 10- (1) Çalışma heyetleri; Genel Müdürlük tarafından yapılacak çalışma konusunda yetkin kişilerden oluşturulur. Çalışma heyetleri Genel Müdürlüğe karşı sorum

(2)       Çalışma heyetlerinin görevleri şunlardır:

 1. a) Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisinde yer alan coğrafi veri temaları tanımlama dokümanlarını hazırlamak ve Genel Müdürlüğe sunmak.
 2. b) Görevlendirildikleri konularla ilgili inceleme, araştırma, geliştirme, projelendir danışmanlık faaliyetlerini yapmak.

(3) İhtiyaç duyulması halinde çalışma heyetlerine bağlı alt çalışma gr oluşturulabilir.

(4) Çalışma heyetlerinin çalışma usul ve esasları Bakanlık tarafından düzenlenir.

 

Uzman istihdamı

MADDE 11- (1) Bakanlıklar ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların teşkilatlarında bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamındaki görevleri yürütmek personel istihdam yapısına uygun olarak 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesine ya da 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 23 üncü maddesine göre Coğrafi Bilgi Sistemi Uzmanı ve Coğrafi Sistemi Uzman Yardımcısı istihdam edilebilir.

(2) Coğrafi Bilgi Sistemi Uzmanı ve Coğrafi Bilgi Sistemi Uzman Yardımcıları m sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 30 uncu maddesi uyarınca Adalet Uzmanı ve Adalet Uzman Yardımcısına denktir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı

 

Coğrafi veri temaları

MADDE 12- (1) Coğrafi veri temaları, bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin ihtiyaçları doğrultusunda, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak belirlenir ve güncellenir.

(2)       Ekli (1) sayılı listede gösterilen coğrafi veri temalarının güncellenmesi ve coğrafi veri temalarının tamamlanması gerektiğinde, yeni liste Yürütme Kurulu taraf Kurula sunulur.

(3)       Coğrafi veri temalarına ait tanımlama dokümanları Resmi Gazete’de yayımla yürürlüğe girer.

(4)       Tanımlama dokümanlarının yürürlüğe girmesini müteakiben sorumlu kurum, Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisindeki aynı temada coğrafi veri üreten diğer kamu kur kuruluşları ile koordinasyonu sağlar ve coğrafi verinin üretilmesi, güncellenme paylaşılması için gerekli faaliyetleri yürütür.

(5)       Coğrafi veri, coğrafi veri temaları ve Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi ilgili faaliyetler, Bakanlık tarafından belirlenen birlikte çalışabilirlik esasları ve tanı dokümanlarına uygun olarak yapılır.

 

Coğrafi veri hizmetleri, veri bilgisi

MADDE 13- (1) Coğrafi veri hizmetleri, elektronik ortamda ve güncel teknolojilere uygun olarak yürütülür.

(2)       Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisinde yer alan kamu kurum ve kurul coğrafi veri hizmetlerini ağ hizmetleri altyapısı vasıtasıyla Ulusal Coğrafi Bilgi Platformuna kesintisiz olarak sunar.

(3)       Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin ihtiyaçlarına uygun ulusal düzeyde kullanılacak veri görüntüleme ve paylaşım arayüzü Bakanlık tarafından geliştirilir. Bakanlığa bilgi verilerek kurumlarca da veri görüntüleme ve paylaşım arayüzleri geliştirilebilir.

(4)       Ulusal Coğrafi Bilgi Platformuna sunulacak coğrafi verilerin, coğrafi veri servislerinin ve veri bilgilerinin tanımlama dokümanlarındaki standartlara uygunluğu Bakanlık tarafından kontrol edilerek Ulusal Coğrafi Bilgi Platformunda yayımlanır.

(5)       Veri bilgisi, coğrafi verinin üretimi aşamasında Bakanlıkça belirlenen standartlara uygun ve güncel olarak elektronik ortamda üretilir ve Ulusal Coğrafi Bilgi Platformuna su

(6)       Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından düzenlenir.

 

Ulusal coğrafi bilgi platformu, coğrafi veri erişimi, paylaşımı ve kullanımı

MADDE 14- (1) Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisinde yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının bu matristeki coğrafi veri ve veri bilgileri, Ulusal Coğrafi Veri Paylaşım Matrisinde yapılan yetkilendirme çerçevesinde, Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu üze paylaşılır. Kamu kurum ve kuruluşları coğrafi veri ve veri bilgilerini kendi kurumsal veri paylaşım platformlarından da paylaşabilir.

(2) Kamu kurum ve kuruluşları, uluslararası üyelikleri ve işbirlikleri kapsa uluslararası ağ sistemleri üzerinden temin ettikleri ya da paylaştıkları coğrafi ve milletlerarası andlaşma hükümleri saklı kalmak kaydıyla, veri tanımlama dokümanla belirlenecek şartlarda Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu üzerinden de paylaşmakla yükümlüdür.

(3) Gerçek ve tüzel kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarına ait coğrafi veri ve veri taleplerinin Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu üzerinden karşılanması esastır. Kurumlara y talepler kurumsal platformlardan da karşılanabilir.

(4) Gerçek ve tüzel kişilerin Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi kapsamı coğrafi verileri toplaması, üretmesi, paylaşması veya satması; Bakanlıkça gerek görü halinde güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının tamamlanması ve faaliyetleri gerçekleştirmek için gerekli belgelere sahip olması şartı ile Bakanlık iznine tabidir.

(5) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından düzenlenir.

 

İzleme ve raporlama

MADDE 15- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında yürütülen gör hizmetlere ilişkin izleme ve raporlama faaliyetlerine ait usul, esas ve performans göster Genel Müdürlük tarafından hazırlanır.

Birlikte çalışabilirlik

MADDE 16- (1) Kamu kurum ve kuruluşları coğrafi verinin erişimi, paylaşımı ve kullanımına yönelik kurumsal ağ hizmetleri altyapısı ve koordinasyon çalışmalarını Bakanlık tarafından belirlenen birlikte çalışabilirlik esaslar doğrultusunda yürütür.

 

Güvenlik ve gizlilik

MADDE 17- (1) Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi ve Ulusal Coğrafi Paylaşım Matrisinde yer alan kamu kurum ve kuruluşları sorumlulukları altındaki verilerin bilgi güvenliği önlemlerini alır, doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlar.

(2) Ulusal Coğrafi Bilgi Platformundaki veri bilgisi ve coğrafi veri hizmetleri güvenliğini ve gizliliğini Bakanlık sağlar.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Mali hükümler

MADDE 18- (1) Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisinde yer alan coğrafi ve üretimi ve paylaşımı amacıyla kamu kurum ve kuruluşları tarafından ihtiyaç duyulan ödenekleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşunun bütçesine konulur. Bu kapsamda yürütülen projeler Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara uygun olarak Ulusal Coğrafi Bilgi Platformuna kaydedilir.

(2) Çalışma heyetlerinde görevlendirilen üyelere 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 29. Maddesine göre ayda dörtten fazla olmamak üzere her bir toplantı için uhdesinde kamu görevi bulunanlara (1000) gösterge rakamının, uhdesinde kamu görevi bulunmayanlara ise (2000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda huzur hakkı Bakanlık tarafından ödenir.

……………….

….. Madde 19, 20 ve 21 ve Geçiş hükümleri eklenmemiştir.

 

 • SAYILI LİSTE COGRAFİ VERİ TEMALARI
 1. Koordinat Referans Sistemleri ve Coğrafi Grid  Sistemleri
 2. İdari Birimler
 3. Coğrafi Yer Adları
 4. Kadastro
 5. Bina
 6. Adres
 7. Yükseklik
 8. Ortogörüntü
 9. Ulaşım Ağları
 10. Hidrografya
 11. Jeoloji
 12. Arazi Örtüsü
 13. Arazi Kullanımı
 14. Toprak
 15. Koruma Bölgeleri
 16. Doğal Risk Bölgeleri
 17. Altyapı
 18. Enerji Kaynakları
 19. Madenler
 20. İnsan Sağlığı ve Güvenliği
 21. Nüfus Dağılımı – Demografi
 22. Çevre İzleme Tesisleri
 23. Sanayi Tesisleri
 24. Tarım Tesisleri
 25. Kamu Yönetim Bölgeleri
 26. Tür Dağılımı
 27. Habitat Bölgeleri
 28. Biyocoğrafya Bölgeleri
 29. Deniz ve Tuzlu Su Alanları
 30. Atmosfer Verileri
 31. Meteoroloji Verileri
 32. İstatiksel Raporlama Bölgeleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Yukarı Çık